سیستم اطفاء حریق Pre-action preaction

سیستم اطفاء حریق Pre-action

نحوه عملکرد این سیستم ها بر اساس دو عامل تحریک کننده مجزا می باشد و در این سیستم ها آب پشت اسپرینکلرها وجود ندارد. در نو
سیستم اطفاء حریق Dry dry

سیستم اطفاء حریق Dry

در سیستم های اسپرینکلر مدل خشک ، تمامی شبکه لوله کشی بعد از شیر مدل خشک با هوای خشک یا نیتروژن تحت فشار مشخصی قرار داده
سیستم اطفاء حریق Deluge deluge

سیستم اطفاء حریق Deluge

سیستم های سیلابی توسط یک عامل الکتریکی، پنوماتیکی و یا هیدرولیکی فعال می شوند. اسپرینکلرهای مورد استفاده در این سیستم ها
سیستم اطفاء حریق Wet wet

سیستم اطفاء حریق Wet

سیستم های تر متداول ترین نوع سیستم اتوماتیک اطفاء حریق می باشند ، در این سیستم آب با فشار مشخصی در شبکه لوله کشی و پشت ا