آرشیو برای: دانشگاه ها

156675945

پروژه دانشگاه تربیت مدرس تهران

اقدامات تجهیز 11 دانشکده و پردیس به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند شبکه کردن 18 پانل آدرس پذیر
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp