پروژه دانشگاه تربیت مدرس تهران

پروژه دانشگاه تربیت مدرس تهران

اقدامات

  • تجهیز 11 دانشکده و پردیس به سیستم اعلام حریق
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند
  • شبکه کردن 18 پانل آدرس پذیر