سیستم اطفاء حریق Pre-action

سیستم اطفاء حریق Pre-action

نحوه عملکرد این سیستم ها بر اساس دو عامل تحریک کننده مجزا می باشد و در این سیستم ها آب پشت اسپرینکلرها وجود ندارد. در نوع Single interlocked دریچه شیر توسط یک سیگنال الکتریکی یا عامل پنوماتیکی باز می شود، سپس آب در شبکه جریان پیدا کرده و به پشت اسپرینکلر می رسد، در این حالت سیستم به یک سیستم تر تبدیل شده است، حال کافی است که بر اثر وجود آتش، حباب یک یا چند اسپرینکلر بشکند تا آب تخلیه شود. در نوع Double interlocked دریچه شیر فقط هنگامی باز می شود که هر دو عامل اتفاق افتاده باشد ولی در نوع None interlockedهر کدام از عوامل به تنهائی می توانند شیر را باز کنند. این سیستم ها معمولا در شبکه های در معرض یخ زدگی و یا در مکان های حساس استفاده می شوند.همزمان با عملیات اطفاء حریق، آلارم مکانیکی سیستم فعال شده و امکان ارتباط این سیستم به سیستم اعلام حریق و آلارم الکتریکی نیز می باشد.

نحوه عملکرد

  1. در مرحله 1، سیستم اعلام حریق ، حریق منطقه را کشف نموده و آن را برای مرکز کنترل خود ارسال مینماید.
  2. در مرحله 2 ، مرکز کنترل سیستم اعلام حریق پس از دریافت سیگنال از طرف کشف کننده ها ، بر اساس سناریوی موجود فرمان اطفاء را به سیستم دو مرحله ای صادر میکند.
  3. در مرحله 3 ، دستور به شیر برقی ( Solenoidvalve ) اتوماتیک رسیده و شیر برقی عمل مینماید. شیر برقی به شکل نرمال بسته میباشد که با رسیدن فرمان از مرکز کنترل سیستم اعلام حریق باز شده و جریان آب را از خود عبور میدهد.
  4. در مرحله 4 ، پس از باز شدن شیر برقی در مرحله 3 ، دهانه شیر اتوماتیک باز شده و آب خارج میشود.
  5. در مرحله 5 ، وسیله ای به نام Restrictedorifice به شیر اتوماتیک اجازه میدهد تا قبل از اینکه خط شارژ آب جهت Reset کردن شیر عمل نماید ، زودتر دهانه شیر اتوماتیک را باز نماید.
  6. در مرحله 6 ، سیستم تبدیل به یک سیستم مدل خشک میشود و مطابق آنچه در سیستم خشک بیان شد عمل مینماید.
  7. در مرحله 7 ، زمانی که مرحله 1 انجام میشود علاوه بر عملکرد مرحله 2 ، فشار آب از وسیله ای به نام Pressureoperatedreliefvalve نیز برداشته میشود ( PORV به شکل نرمال همیشه بسته است) ، همین عامل باعث بازشدن این وسیله میشود. تا مادامی که PORV باز باشد شیر سیلابی Resetنمیشود و به عملکرد خود ادامه میدهد.