پروژه کوروش برند کیش

پروژه کوروش برند کیش

اقدامات

  • تجهیز  به سیستم آدرس پذیر هوشمند