پروژه مجتمع تجاری تفریحی کیا مال

پروژه مجتمع تجاری تفریحی کیا مال

اقدامات

  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند