ساختمان 23 طبقه مهتاب 2

ساختمان 23 طبقه مهتاب 2

اقدامات

  • تجهیز 152 واحد به سیستم اعلام حریق
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند
  • شبکه کردن 4 پانل آدرس پذیر