ساختمان ثبت احوال کل کشور

ساختمان ثبت احوال کل کشور

اقدامات

  • تجهیز 7 ساختمان به سیستم اعلام حریق
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند
  • استفاده از سیستم مانیتورینگ